Cleveland Polis Dwanetoafoɔ (CPC) pɛsɛ wɔte wo nka sesei, ɛna daa.

1).. Sɛ wohuu Polis nenyeyɛ a ɛnnfata a, tu anamɔn na ka kyerɛ Cleveland Office of Professional Standards (OPS), anaa twerɛ email kɔ ma:

[email protected].

2).. Enam naano nawɔtwe awieɛ basabasa a esiɛ wɔ Cleveland mmɔnten so no nti, CPC bɛyɛ nhyiamu. Na wɔpɛsɛ wɔti wonka. Ne saa nti sɛ wowɔ nsɛm bi ka, anaa wotwaa mfonin bi a ɛkyerɛ nea ɛkɔɔso a, fa kɔ:.  [email protected].

3).. Yɛsrɛ sɛ wobedi yɛn akyi wɔ Facebook ne Twitter anaa sɛ wobɛgye CPC dawurubɔ krataa na w’ahu nea ɛrekɔso nyinaa.

Emmere a yɛwɔ mu yi, yɛ mmere sronko a ɛsɛsɛ Polisifoɔ nya tema ne ayemhyehyiɛ ma ɔmanmma.