NORTHEAST OHIO ADAN AKATUA MMOA

Ɛkwan a wobɛfaso anya bi

 • Hwɛ nkrataa dodoɔ a wobehia wɔ haDocument Checklist
 • Hwehwɛ wo kurom kasa na fa saa kwan yi so
 • Yɛsrɛ sɛ, nsɛmsɛm a wobebisa wo no, wobɛfa nokware kwanso ayiyi ano.
 • Sɛ wowɔ nsɛm bisa bia, frɛ: 833-377-RENT (7368)
 • Sɛ wo wie a, ɛnnkyɛ wo bɛti yɛn nka.

 Apply Online | English

Apply Online | Spanish

 • Sɛ woantumi anyɛ no wɔ online a, download nkrataa na bua nsɛm bisa no. Wo wie a fakɔ 2999 Payne Ave, Suite 134, Cleveland, OH 44114. Adan Akatua Mmoa adaka bi si hɔ, fa to mu.
 • Download w’applicashin no wɔ ha: Download .pdf | English

Ɛkwan bɛn n’ɛfaso yɛ adwuma?

 • Cleveland Housing Network (CHN) na wodikan boa. Sɛ wɔhwɛ sɛnea w’ahokyerɛ wo sikasɛmu te a, ebia wɔbɛma w’akɔ EDEN. Ɛhɔ nso wobebisa wo nkrataa ne nsɛm foforɔ.
 • Sɛ wɔhwɛ na ɛsɛsɛ woboa wo a, wobɛma wo fiewura bosome miɛensa akyi sika.
 • CHN bɛhwɛ aboa sɛnea ɛbɛyɛ a gas, electricity ne nsuo ho sikasɛm beyɛ mmerɛ.

Ɛhefoɔ na ɛfata mmoa?

 • Wɔn a wɔte Cleveland kuropɔn mu ɛna Cuyahoga mpɔtamu a ɛnam yare a ato apɛnsen wiase yi nti ama w’akɔ sikasɛm ahokyerɛ mu a wohia mmoa.
 • Sɛ wofata sɛ wɔboawo a, CHN bɛ kyerɛkyerɛ wo sikasɛmho nimdiɛ ne afotuo.
 • Wɔn a wobedikan aboa wɔn yɛ wɔn a wɔnfiewura retu wɔn na wɔde won nkrataa nyinaa akɔma mpaninfoɔ.