Ofruesit e vaksinës do t’ju kërkojnë identifikim për  verifikuar identitetinemrin dhe moshën tuaj. 

Nuk do  keni nevojë për  dëshmuar nënshtetësine ose statusin e rezidencës. Identifikimet do  pranohen edhe nëqoftëse dokumenti ka skaduar ose është nga ndonjë shtet Amerikan ose vend i huaj. 

Disa forma te pranueshme identifikimi janë  listuara  poshtë: 

 • Patentaosekartë identitetipavarësisht datës se skadencës ose vendit  origjinës. 
 • Karidentitetipër ushtarët aktivë ose  dalë  pension. 
 • Letërngadoktori (duke përfshirë kartat e vaksinimit) 
 • dhënatCensusit 
 • Çertifikatateadoptimit. 
 • Çertifikatatenaturalizimit. 
 • Çertifikatëlindjejeorigjinale ose kopje. 
 • Identitetkonsullorose matrikullor 
 • Pashaportëosekartë pashaporte 
 • Çertifikatënënshtetësie
 • Kartërezidencialepermanente. 
 • Aplikimpërzëvendësim dokumenti naturalizimi ose nënshtetësie. 
 • FormularëngaDepartameti i Shtetit 
 • dhënapër shërbime ushtarake (DD-214) 
 • Çertifikimlidjejejashtë vëndit  Abroad of a United States Citizen (DS-1350) 
 • Çertifikimraportii lindjes jashtë vëndit  një qytetari Amerikan (DS-1350) 
 • RaportKonsullorpër lindjen jashtë vendit  një qytetari Amerikan (FS-240).