Përmbledhja dhe Aplikimi për Fondin Kapital të Punëve Emergjente të Qytetit të Cleveland

Qyteti i Cleveland është i përgatitur të ndihmojë bizneset përgjatë ndikimit të pandemisë COVID-19 ndaj ekonomisë. Gjallëria e vazhdueshme e korridoreve tregtare të Cleveland është thelbësore për komunitetin tonë. Për të ndihmuar në mirëmbajtjen e komunitetit tonë të biznesit, qyteti ka krijuar një Fond Kapitali të PUNËS EMERGJENTE

FONDI KAPITAL I PUNËS EMERGJENTE

  • Kredi deri në 10,000 dollarë për rimbursimin e shpenzimeve operative të bëra për muajin Mars e më tej.
  • Pa tarifa
  • Asnjë interes ose afat për bërjen e pagesave deri më 1 janar 2021, interes 1% më pas.
  • Pagesa prej 150 dollarë në muaj deri sa të shlyhet.

 

KRITERET E KUALIFIKIMIT

  • Biznesi ka qënë funksional në qytetin e Cleveland në datën 1 Mars 2020.
  • Biznes i Vogël i kualifikuar në përputhje me përkufizimet e SBA.
  • Të ndikuar negativisht nga COVID-19
  • Të nënshtruar ndaj Rishikimit të Kredive (Credit Review).

Departamenti i Zhvillimit Ekonomik do të postojë një aplikim për kërkesa për fonde në 6 Prill, 2020. Fondet janë të limituara, kështu që aplikantët janë të inkurajuar të dorëzojnë aplikimet e tyre sa më shpejt të jetë e mundur.

 

Klikoni këtu (https://makeitincleveland.org/assets/downloads/emergency-working-capital-fund-application.pdf) për të gjetur aplikimin.

Dorëzoni aplikimin e përfunduar në: [email protected]

Më 23 Mars 2020, Këshilli Bashkiak miratoi Urdhrin Nr. 341-2020, i cili autorizon Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik të shtyjë pagesat për kreditë që i detyrohen qytetit të Cleveland. Kreditë e financuara nga burimet e qytetit do të kenë të gjitha pagesat të shtyra deri më 1 tetor 2020. Departamenti i Zhvillimit Ekonomik është i angazhuar aktualisht me agjencitë dhuruese/dhënëse për të siguruar lehtësimin e pagesave për kreditë e financuara nëpërmjet këtyre burimeve. Departamenti ka filluar tashmë zbatimin e kësaj marrveshjeje me më shumë huamarrës që janë liruar nga detyrimi i pagesave të nevojitura në 1 Prill.

Nëse keni një kredi me qytetin dhe nuk jeni kontaktuar në lidhje me këtë lehtësim të borxhit, ju lutemi të kontaktoni nënpunësin e huasë tuaj.

Përpjekjet e qytetit janë krijuar për të komplimentuar përpjekjet e qeverisë. Ne inkurajojmë komunitetin tonë të biznesit që të rishikojë dhe të aplikojë për ndihmë financiare përmes Administrimit të Biznesit të Vogël (Small Business Administration – SBA). Për informacion të detajuar mbi programet SBA për koronavirus, vizitoni www.sba.gov/coronavirus dhe për informacion mbi të gjitha programet federale vizitoni www.usa.gov/coronavirus ose www.gobierno.usa.gov/coronavirus. Bizneset e Cleveland gjithashtu mund të kërkojnë informacion nëpërmjet SBA në 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) ose nëpërmjet zyrës lokale të SBA në 216-522-4180. Bizneset e Cleveland që kanë marrëdhëniet ekzistuese me SBA duhet të kontaktojnë përfaqësuesin e tyre në SBA ose në Bankë.

Aplikimet për Kreditë për SBA mbi Lëndimeve Ekonomike ndaj Fatkeqësive (SBA Economic Injury Disaster Loan) janë në dispozicion në faqen www.covid19relief.sba.gov. Aplikimet për programet e tjera pritet të vihen në dispozicion së shpejti.

Më 1 Prill 2020, Guvernatori DeWine lëshoi ​​një Urdhër Ekzekutiv duke kërkuar që pronarët e pasurive të patundshme tregëtare të pezullonin mbledhjen e qerave dhe dëbimet nga pronësia të bizneseve të vogla tregtare për një periudhë prej 90 ditësh. Ky urdhër gjithashtu kërkon që huadhënësit e hipotekave komerciale të pezullojnë mbledhjen e pagesave të hipotekave nga pronarët e pasurive të patundshme komerciale për të njëjtën periudhë.

Ju lutemi të vini re se ky urdhër ekzekutiv është një kërkesë jo e detyruar. Bizneset e vogla duhet të kontaktojnë pronarët e tyre për ç’do marrëveshje që po bëhet në përputhje me Urdhrin Ekzekutiv të Guvernatorit.