خانواده ها با فرزندان محصل مستحق دریافت تا 302 دلار به ازای هر فرزند در برنامه مزایای مواد غذایی

همه گیری – طرح ارسال مزایای الکترونیکی، مبلغی اضافی برای خانواده هاست تا در جریان بسته شدن مدارس بعلت کووید19 به خرید مواد غذایی اختصاص دهند.

  • خانواده های اوهایو به ازای هر فرزند دانش آموز خود در قبال هر روز بسته بودن مدارس 5.70 دلار دریافت خواهند کرد.
  • نیازی به ثبت نام در این طرح برای دریافت این مبلغ نیست.
  • فرزندان مستحق برخورداری از غذای مجانی و یا ارزانتر (ماه مارس) جمعا مبلغی معادل 302.10 دلار دریافت خواهند کرد. فرزندان مستحق همین مزایا در ماه اپریل مبلغ 239.40 دلار دریافت می کنند.
  • از این طرح و همچنین از مکان های دریافت غذا برای رسیدگی به تغذیه فرزندان خود استفاده کنید.
  • این طرح هیچ تاثیری بر موقعیت مهاجرتی شما و فرزندتان ندارد و شامل قوانین تحمیل بار عمومی (Public Charge) نمی گردد.

طرح نامبرده شامل شما می گردد در صورتی که فرزندی در دوره K-12 در سال تحصیلی 2019 -2020 داشته اید و:

  • از غذای مجانی یا ارزانتر در طرح (وعده) ناهار مدارس ملی استفاده کرده باشید و یا
  • در مدارسی باشید که همه افراد غذای مجانی دریافت میکنند.

در صندق پست خود در اواسط ماه جون به دنبال بسته ای از سوی خدمات خانوادگی و شغلی اوهایو باشید.

چنانچه فکر می کنید خانواده شما مشمول این طرح است، ولی بسته ای دریافت نکرده اید، با شماره  1-866-244-0071 تماس بگیرید.

More information: http://ohiopebt.org/