COVID-19 बाट आफूलाई र तपाईंको पररवारलाई बचाउनुहो

स्जे होस हाल कुनै तथ्याड़क देखाइएको छैन कक COVID-19 ले गर्भवती माकनसहरूलाई कबकर्न्न कककसमले असर गछभ अरूहरू र्न्दा, हामी जान्दछ ंकक गर्भवतीहरू गर्भवती नर्एका माक नसर्न्दा श्वासप्रश्वास कवषाणुबाट (रेस्पिरेटरीर् ाइरसबाट) कबरामी हुने बढी जोस्पखममा छन्।तसर्भ, यकद तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र्ने, कबरामी हुने जोस्पखम कम गने सावधान रहनुहोस्। तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वस्र्र हनको लाकग दैकनक चरणहरू पक नकसकाउ नसक्नुहुन्छ (जस्तै उकचत हात धुनेको रूपमा):

सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्नुहोस्।

 • कबरामी वार् ाइरसको प्रर्ावमा परेका व्यस्पिहरूबाट टाढा रहनुहोस र तपाईंको घरमा न बस्ने माकनसहरूबाट कस्पिमा ६ कफट टाढा रहनुहोस।

आफ्र्ा हात अक्सर धनर्नहोस्।

 • आफ्ना हातहरू साबुन र पानीले अक्सर कस्पिमा २० सेके न्डसम्म धुनुहोस (वा बच्चाहरूले आफ्नो हात धुन्छ मद्दत गनुभहोस्), कवशेष गरीीः
  • अन्य व्यस्पि र बच्चाहरू लाई छोएपकछ;
  • तपाईंको घर बाकहरको सतहहरू छोएपकछ वा बाकहरका चीजहरू तपाईले घरमा ल्याइएपकछ;
  • बार्रूममाग एपकछ वा डायपरहरू पररवतभन गररसकेपकछ;
  • अफ्नो नाक फु के पकछ, खोकीपकछ, वा छींककएरपकछ;
  • फोहोर लुगा धुए पकछ;
  • खाना खानु वा तयार गनुभ अकघ; र
  • स्तनपान गनु भर्न्दा पकहले वा दूध अकर्व्यि गनुभ अकघ
 • यकद साबुन र पानी उपलब्ध छै नर्ने, कस्पिमा ६०% रक्सीर्ए को रक्सी-आधाररत हात सेकनटाइजर प्रयोग गनुभहोस्।
 • तपाईंको आँखा, नाक, र मुख हत नधुए नछुनुहोस।

तपाईकंो खोकी र छींकछोप्ननहोस्।

 • तपाईंको खोकी र छींकलाई कटशूले छोप्नुहोस्, कटश्युलाई फोहोर टोकरीमा फाल्नुहोस्, र त्यसपकछ आफ्ना हातहरू धुनुहोस्। वा, तपाईंको कु कहनोमा खोक्नुहोस्र आफ्नो हातहरू सफा गनुभहोस्।

सफा, कीटाणनरजहत, र सनरजित रूपमा कपडा धनर्नहोस गर्नुहोस्।

 • प्राय जसोछो इएका सतहहरू र वस्तुहरू बारम्बार सफा र कीटाणुरकहत गनुभहोस् (उदाहरण फोनहरू, व्यस्पिगत इलेक्ट्र ोकनक उपकरणहरू,ररमोट कन्ट्र ोलहरू, टेवलहरू, काउन्ट्रटप्स, लाइट स्पस्वचहरू, ढोका ढकहरू, र क्याकबनेट ढकहरू)।
 • धुने योग्य र्ररएका खेलनाहरू सकहत धुनुहोस। यकद सम्भव र्एमाकपडाहरू सबै र्न्दान्यानो उपयुि पानी सेकटंग प्रयोग गरेर र सुख्खा गनुभहोस।

कपडाको अनुहार छोप्ने बच्चा, अकर्र्ावक, र अन्य हेरचाहकताभहरूका लाकग

रोग कनयन्त्रण केन्द्र (सी डी सी) ले कसफाररश गदभछ कक २ बष भ वा माकर्का सबैले आफ्नो समुदाय बाकहर हुँदा नाक र मुख कपडाले ढाक्नु पछभ ।दम घनट्र्े खतराका कारण, र्ार्ीहरू वा २बर्ु भन्दा कमका बच्चाहरूलाइ कपडाले अर्नहार र्छोजपजदर्नहोस्। जसलाइ सास फेने समस्या छ, बेहोस छ,सन भसक्दैन, वा अन्यर्ा सहायता कबना अनुहारको ढाक हटाउनसक्नेहरुले कपडाले अनुहार नछोप्नुहोस्।

कपडाले अनुहार छोप्नु र्नेको सामाकजक दूरी, बारम्बार हात धुने, वा अन्य दैकनक कनवारक कायभहरूको कवकल्प होइन- कृपया अन्य रोकथाम चरणहरूको थप रूपमा आफ्र्ो कपडाको अर्नहार छोप्ननहोस्। कपडाको अनुहार छोप्नेले तपाईंलाइ रक्षागनु भहैन, तर यसले तपाईलाई कवषाणु (र्ाइरस) अरुमा सानभबाट रोक्न सक्दछ। यो कवशेष गरी महत्त्वपूणभ छ यकद तपाईं संक्रकमत हुनुहुन्छ तर COVID-19 को लक्षणहरू छै नन्।

गर्ाभवस्र्ामा COVID-19 को जोस्पखम

हामीलाइ COVID-19 को आधारमा जे र्ाहा छ, हामी कवश्वास गदभछ  ंकक दनबै गभुवतीहरु र गभुवती र्भ एकाहरु उजतक्कै COVID-19 को िोखखम्मा छै र्।यद्यकप, धेरै कु \रार्ाहा छैन।हामीलाई र्ाहा छ कक चोवीड्-१९ जस्तार् ाइरसले गर्भवती मकहलाहरूलाई गम्भीर रोगको उच्च जोस्पखम्मा पदभछ, सार्ै इन्लूएन्जा जस्ता अन्यर् ाइरल श्वसन संक्रमण।

गर्ाभवस्र्ा र बच्चामा जोस्पखम

COVID-19 को गर्ाभवस्र्ा र बच्चामा हुने जोस्पखमहरूको बारेमा अझै धेरै कुरार् ाहा छैन।

 • गर्ाभवस्र्ामा COVID-19 को आमा-बच्चाको प्रसारण सम्भव छैन। जे होस्, जन्म पकछ, नवजात कशशु संक्रकमत व्यस्पिसँग घकनष्ठ सम्पकभ पकछ संक्रकमत हुन सक्छ, बच्चाको आमा वा अन्य हेरचाहकताभहरू सकहत।
 • सीकमत प्रकाकशत ररपोटभका अनुसारर् ोरैसं ख्यामाबच्चा जन्मेको लगत्तैर् ाइरसको लाकग सकारात्मक परीक्षण गरेका कर्ए। यद्यक प योर् ाहाछैन कक यकद यी बच्चाहरूले र्ाइरस जस्पन्मए पकहले, जस्पन्मदै गदाभ, वा जन्मेपकछ पाए।
 • र्ोरै संख्यामा अन्य समस्याहरू, जस्तै जन्मपूवभ जन्म, आमामा जन्मेका बच्चाहरूमा ररपोट भगररएको छ जसले आफ्नो गर्ाभवस्र्ाको कढलाईमा COVID-19 को लाकग सकारात्मक परीक्षण गरेकाक र्ए। जे होस्, हामीलाई र्ाहा छैन कक यी समस्याहरू र्ाइरससँग सम्बस्पित कर्योक कक र्एन।

जन्मपूवभ र प्रसुती (पोस्टपाटभम) देखर्ाल COVID-19 महामारीको दरान

गर्ाभवस्र्ामा र बच्चा जन्माउँदा आफ्नो र बच्चाको ख्याल राख्नु महत्त्वपूणभ छ।

तपाईकंो िन्मपूवु देखभाल अपोइन्टमेन्टहरू वा प्रसनती अपोइन्टमेन्टहरू र्छन टाउर्नहोस।यकद तपाईं COVID-19 को कारणले गदाभ तपाईको अपोइन्ट्मेन्ट्मा उपस्पस्र्त हुन कचस्पित हुनुहुन्छ र्ने,आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गनुभहोस्।

 • यकद तपाईंको एक तत्काल मेकडकल प्रश्न छ र्ने तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पक भगनुभहोस्।
 • COVID-19 को कारणले आपतकाजल र्हेरचाह गर्ुजिला र्गर्नुहोस्। आपतकाकलन अवस्र्ामा, ९११ (911) मा फोन गनुभहो स्वा तपाईंको स्र्ानीय आपतकालीन कवर्ागमा जानुहोस्। यकद तपाईं कार हांक्नु (डर ाईर्) गदै हुनुहुन्न र्ने, तपाईगर्भवती हुनुहुन्छ र आपतकाकलन छ र्नेर बुझाउन आपतकाकलन कवर्ागलाई फोन गनुभहोस्।

गर्ाभवस्र्ामाखोपहरू र COVID-19 महामारी

जे होस्, यो र्ाइरस जस्ले COVID-19 कनम्त्त्याउँछ, येस्को सुरक्षाको लाकग कुनै खोप उपलब्ध छैन, कनयकमत खोपहरू तपाईंको स्वास्थ्यलाई सुरकक्षत राख्नको लाकग महत्वपूणभ अंश हुन्। यकद तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र्ने तपाईंलाइ कसफाररश गररएको खोपहरू प्राप्त गनभ जारी राख्नुपदभछ।

COVID-19 महामारीको समयमा प्रदान (डेकलर्री) स्र्ानहरू

प्रकशकक्षत स्वास्थ्य सेवा पेसाकमीहरूको सुपररवेक्षणमा तपाईंको बच्चा प्रदान गनुभ जकहले पकनसुरकक्षत हुन्छ। यकद तपाइँसँग तपाइँको बच्चा प्रदान गनभ को लागी सबै र्न्दा राम्रो ठाउँ को बारे माप्रश्न छर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग छलफल गनुभहोस्।

स्तन पान यकद तपाईंसँग COVID-19 छर्ने

 • स्तन दुधले धेरै कबमारीहरूबाट सुरक्षा प्रदान गदभछ र प्रायीः कशशुहरूको लाकग पोषणको उत्तम स्रोतहो।
 • तपाईंले आफ्नो पररवार र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग कनणभय कलनु पछ भयकद र कसरी स्तन पान सुरु गने वा स्तनपान जारी राख्ने।
 • हामी पक्का जान्दैन ंकक COVID-19 लगेका आमाहरू आफै ले आफ्ना दुधबाट बच्चाहरूमा र्ाइरस सान भसक्छन्, तर उपलब्ध सीकमत डाटाले यो सम्भावना नर्एको सुझाव कदन्छ।
 • यकद तपाईंसँग COVID-19 छ र स्तन पान गराउन रोज्नु हुन्छ र्ने स्तन पान गदाभ आफ्नो अनुहार कपडाले छोप्नुहोस र प्रत्येक खाना खुवाउनु अकघ हात धुनुहोस्।
 • यकद तपाईंसँग COVID-19 छ र स्तन दुध व्यिग नभ छनट गनुभहुन्छ:
  • एक समकपभत स्तन पम्प प्रयोग गनुभहोस्। तपाईको पम्प प्रत्येक प्रयोग पकछ सफा गनुभहोस्, स्तन दुधको सम्पकभमा आउने सबै र्ागहरू सफा गनुभहोस्।
  • अकर्व्यस्पिको बेला कपडाको अनुहार छोप्नुहोस्र कुनै पम्प छनु पकहले हातहरू धुनुहोस वा बोतलको र्ागहरू छुनु पकहले र स्तनको दुध व्यि गनुभ पकहले हातहरू धुनुहोस।
  • यकद सम्भव छर्ने, एक स्वस्र्दे खर्ालकताभ जसलाई COVID-19 छैन त्यसव्यस्पिले स्तनको दूध कशशुलाई पोषण कदनुहोस, जो COVID-19बाट गम्भीर रोगको उच्च जोस्पखममा छैन, र उही घरमा बस्दै छ।

COVID-19 र बच्चाहरू

यस रोगले बच्चाहरूलाई कसरी प्रर्ाव पादभछ र्न्नेबारे अझ धेरै कसक्न बाँकी छ। के कह बच्चाहरू र कशशुहरू COVID-19 बाट कबरामी परेका छन्, प्राय जसो कबरामीहरू वयस्कहरू बीच र्एका छन्।केही ररपोटभहरूले सुझाव कदएका छन्क क १ बष भर्न्दा कम उमेरका कशशुहरू र अिकनभकहत कचककत्सा अवस्र्ा र्एका बच्चाहरू अन्य बच्चाहरूको तुलनामा COVID-19 बाट गम्भीर कबरामी हुने बढीजोस्पखममा हुन सक्छन्।

 • COVID-19 र्एका बच्चाहरूसँग सामान्यतया हल्का, कचसो जस्तै लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तै ज्वरो, नाक बाट पानी बग्ने, र खोकी। केही बच्चाहरूमा बािा र पखाला पकन ररपोट भगररएको छ।
 • केकह अिकनभकहत कचककत्सा अवस्र्ा र्एका बच्चाहरू, जस्तै दीघभकालीन फोक्सोको रोग वा मध्यम देस्पख गम्भीर दम, गम्भीर मुटुको अवस्र्ा, वा कमजोर प्रकतरक्षा प्रणाली, COVID-19 बाट गम्भीर क बरामी हुने बढी जोस्पखममा हुन सक्छ।
 • आपतकाकलन अवस्र्ामा, ९११ (911 ) मा फोन गनुभहो स्वातपाईंको स्र्ानीय आपतकालीन कवर्ागमा जानुहोस्। यकद तपाइँको बच्चालाई आपतकाकलन हेरचाह आवश्यक छ र्ने तपाई र तपाइँको बच्चालाई COVID-19 बाट बचाउनको लाकग आपतकालीन कवर्ागहरूमा संक्रमण रोकर्ाम योजनाहरू छन। COVID-19 को कारणले तपाइँको बच्चाको आपतकाजल र्हेरचाह गर्ु जिला र्गर्नुहोस्।

नवजात कशशु रकशशुहरूको लाकग अनुहार ढाल

र्विातजि िनहरू र जििनहरूको लाज गप्लाखिक अर्नहा रिाँचाहरू जसफाररस गररदैर्।COVID-19 वा अन्य श्वासप्रश्वास सम्बिी रोगहरू कबरूद्ध संरक्षणको लाकग कशशु अनुहार ढालको प्रयोगलाई समर्भन गने कुनै तथ्याड़क (डाटा) छैन। एक कशशु अनुहार ढाल अचानक कशशु मृत्यु कसंडर ोम (SIDS) वा आकस्पिक घुटन र गला दबाउने जोस्पखम बढाउन सक्छ।

COVID-19 महामारीको दरानमा बच्चाहरूको लाकग राम्रोर्ेटघाट र कनयकमत खोप भ्रमणहरु

COVID-19 महामारीको दरानमा कनयकमत राम्रो बच्चा भ्रमण र खोप र्ेटहरू अझै महत्त्वपूणभ छन्।

र्विात भेटहरू।आदश भरूपमा, नवजात कशशुहरूलाइ व्यस्पिगत-रुपमा र्ेट्नुपद भछ ताकक तपाईको बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको बच्चाको बृस्पद्ध र खुवाउन, पंडाको लागी तपाईको बच्चालाई जाँच्न, तपाईको बच्चाको नवजात स्क्रीकनंग जाँच गरीएको छ, र कुनै पकन दोहोररने वा अनुगमन परीक्षण यकद आवश्यक छ र्ने प्राप्त गनभका लागी।आवश्यक नवजात कशशु भ्रमणमा, तपाईको बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाई र तपाईको बच्चाले समग्रमा कस्तो गरररहेका हुनुहुन्छ र्नेर पकन जाँच गनेछ।नवजात स्क्रीकनंग परीक्षणहरूमा रिस्र्ान, सुनुवाई परीक्षण, र महत्वपूणभ जन्मजात हृदय दोषहरूको लाकग परीक्षण समावेश छ।

राम्रो बच्चाभ्र मण। तपाईंको बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले राम्रो बच्चा भ्रमणमा तपाईंको बच्चाको कवकास जाँच गदभछ।

खोप भ्रमण। खोपहरू तपाईंको बच्चालाई स्वस्र्रा ख्नको लाक गमहत्त्वपूणभ अंश हो, कवशेष गरी यकद तपाईंको बच्चा २ बष भर्न्दा कम उमेरको छ र्ने। खोपहरूले सम्भाकवत जीवनलाई जोस्पखममा पानेरो गहरूको प्रर्ावमा पन भ अकघ प्रकतरोध क्षमता प्रदान गन भसहयोगपुर्‍याउँछ।यद्यकप COVID-19 कबरूद्ध बचाउन मद्दत गनभको लाकग अझै एक खोप छैन, अन्य संक्रामक रोगहरूका लाकग खोपहरू तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्यको लाकग महत्त्वपूणभ छ।कुनै पकन आगामी अपोइन्ट्मेन्ट्हरूको बारेमा सोध्न वा तपाईंको बच्चाको खोपहरू ककहले लगाउने कमकत बारेमा सोध्न तपाईंको प्रदायकको कायाभलय फोन गनुभहोस्।

तनावको सामना गदै

महामारी सबैको लाकग तनावपूणभ हुन सक्छ।दुबै वयस्कहरू र बच्चाहरूमा रोगको बारेमा डर र कचिार्ारी हुन सक्छ र कडार्ावनाहरू उत्पन्न गनभ सक्दछ। सफलतासाथ तर्ावको साथ प्रजतजलजप गर्ेले तपाईलंाई, तपाईलं ेख्याल गर्ेव्यखि, र तपाईकंो समनदाय बजलयो बर्ाउर्ेछ।

महामारीको बारेमा तपाइँको बच्चाहरु संग कुरा गनुभहोस्। शाि रहन को लागी प्रयास गनु भमहत्त्वपूणभ छ र बच्चाहरूलाई उनीहरूको उमेर र कवकास स्तरहरूको लाक गसत्य र उपयुि जानकारीहरू कदन महत्त्वपूणभ छ।

गर्ाभवस्र्ाको समयमा र पछाकड मास्पिक कचिा (कडप्रेसन) सामान्य छ रउपचार गन भसककन्छ। प्रसवोत्तर मास्पिकक चिा (कडप्रेसन) बच्चा जन्माएपकछ हुन सक्छ । यकद तपाईंले मास्पिक कचिाको (कडप्रेसन) अनुर्व गरररहनु र्एको छ र्ने सकेसम्मचाँडो तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट उपचार कलनुहोस्।