Bị mất hoặc không nhận được số ID số liệu thống kê 12 chữ số của bạn ? Đừng lo lắng!

Bạn có thể trả lời cho bản thống kê mà không cần nó. Bạn chỉ cần  địa chỉ của nơi bạn sống ngày 1 tháng 4, 2020.

Điện thoại: hoàn thành thống kê dân số qua điện thoại có thể được thực hiện trong ba bước!

1) Gọi số 1.844.330.2020 cho tiếng Anh hoặc 844-461-2020 cho  tiếng Việt

2) Lắng nghe lời giới thiệu

3) nhấn số “0” hoặc nói “người đại diện” để tiếp cận nhà điều hành, sau khi đã đạt đến nhà điều hành, hãy cho họ biết bạn muốn trả lời thống kê dân số không có ID.

Trực Tuyến: điều tra dân số chỉ có 9 câu hỏi và sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành.

1) Vào www.my2020census.gov  nhấp vào “trả lời” bằng tiếng Anh

2) Nhấp vào  “nếu bạn không có  ID cho thống kê số liệu dân số thì nhấp ở đây”  và sau đó làm theo các bước chỉ dẩn để điền vào địa chỉ của bạn. Nó không phải là một vấn đề nếu bạn không có 12 chữ  số ID cho việc thống kê dân số.

Xin Lưu Ý: Việc điền mẩu giấy cần được hoàn thành cùng lúc. Nếu không có làm gì vào 15 phút,  sau 13 phút bạn sẽ có thông báo rồi sau đó hệ thống sẽ  không còn sử dụng được, phiên sẽ chấm dứt, và bạn sẽ phải bắt đầu từ đầu.

Back