1. Covid 19Panie no ohaw biara nni ho na eye adwuma paa. Panie no adu America man mu na nhwehwe mu kyere se eye 
  2. Sewowo Covid 19 Panie a eremma wo yare no. Emmoawa biara nni panie no mu a ebetumi ama w’ayare. 
  3. Covid 19 Vaccinenhwehwemu a woyee no ye kese kyen nhwehwemu biara a w’aye. Nhwehwemu biara wohia nipa beye 5,000 nanso Covid 19 nhwehwemu no nipa 30,000 na wode won yee. Pfizer-BioNTech nhwehwemu no nipa 43,000 na wode won yee 
  4. Covid 19Panie no erenma wo npon nyinsen na ernma wo nye obonin. Nimdie biara nkyere se wo be pon nyinsen anaa se wobeye obonin 
  5. Ohawketewaa bi a ewo Covid 19 panie no mu: ebi ne tipaemmerew ye. 
  6. Covid 19Panie no, erensesa wo DNA. Panie no erenntumi nsesa wo bobre 
  7. Vaccinepanie no microchip biara nni mu. 
  8. Panieno erenma wonya autism.