Governor’s Briefing

March 27, 2020

COvid-19 Pandemic

 • In Ohio, there are 1137 confirmed cases; 276 hospitalizations; 19 deaths.  Dr. Acton warned of a big increase in the number of cases we will see in the coming weeks.
 • Senator Portman joined the meeting to share information about the federal stimulus bill. Stimulus checks in varying amounts will be mailed to individuals and families based on gross adjusted income on federal income taxes.  Low income seniors who didn’t file taxes last year may still be eligible. If you are eligible and don’t get a check in the next month, contact your congressional representative  or senator.
 • Information about benefits and resources can be found at https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ and will be updated as information becomes available.  The phone number is 1-833-427-5634.
 • Voting in Ohio will be primarily by mail only; the date has been extended to April 28, 2020.  Contact Cuyahoga County Board of Elections at https://boe.cuyahogacounty.us/, or call 216-443-8683 to get an absentee ballot.
 • Governor Dewine asked everyone to complete the census.  It is important because funds are distributed to states and cities based on the population.

(Albanian)

Udhëzimet e guvernatorit
27 Mars 2020å
Pandemia COVID-19

 • Deri tani në Ohio janë 1137 raste të konfirmuara me Coronavirus; 276 janë të shtruar në spital dhe ka 19 viktima. Dr. Acton paralajmëron për një rritje të madhe të numrit të të prekurve në javët e ardhshme.
 • Senatori Portman i’u bashkangjit takimit për të shpërndarë informacion në lidhje me projektligjin federal të ndihmës. Çeqet e ndihmës me vlera të ndryshme monetare do t’ju dërgohen njerëzve dhe familjeve nëpërmjet postës, dhe do të jenë në bazë të të ardhurave të grumbulluara nga taksat federale. Të moshuarit me të ardhura të ulëta, të cilët nuk plotësuan taksat vitin e kaluar, kanë mundësi që të konsiderohen të kualifikuar për të marrë ndihmën monetare.
  Nëse jeni të kualifikuar dhe nuk merrni një çek në muajin e ardhshëm, kontaktoni përfaqësuesin tuaj qeveritar ose senatorin.
 • Informacione më të detajuara për llojet e shërbimeve të ofruara mund t’i gjeni në https://bit.ly/2WNwoLiInformacionet do të përditësohen sa herë që të ketë njoftime të reja.
 • Votimi në Ohio do të zhvillohet kryesisht nëpërmjet postës; afati është zgjatur deri në 28 Prill 2020. Kontakto Bordin e Zgjedhimeve te Qarkut te Cyahoga (Cuyahoga County Board of Elections) në faqen https://boe.cuyahogacounty.us/, ose telefononi 216-443-8683 për të marrë fletëvotimin që dërgohet me postë.
 • Guvernatori Dewine i kërkon të gjithëve të plotësojnë censusin, ose regjistrimin e popullsisë. Kjo është me rëndësi pasi fondet u shpërndahen shteteve dhe qyteteve në bazë të popullsisë.

(Arabic)

 • إحاطة المحافظ 27 مارس 2020 بشأن COVID-19 باللغة العربية:
 • في ولاية أوهايو، هناك 1137 حالة مؤكدة. 276 حالة دخول للمستشفيات؛ 19 حالة وفاة. وحذر الدكتور أكتون من زيادة كبيرة في عدد الحالات التي سنراها في الأسابيع المقبلة.
 • انضم السناتور بورتمان إلى الاجتماع لتبادل المعلومات حول مشروع قانون التحفيز الفيدرالي. سيتم إرسال شيكات التحفيز بمبالغ متفاوتة بالبريد إلى الأفراد والأسر بناءً على إجمالي الدخل المعدل على ضرائب الدخل الفيدرالية. قد لا يزال كبار السن من ذوي الدخل المنخفض الذين لم يفرضوا الضرائب العام الماضي مؤهلين. إذا كنت مؤهلاً ولم تحصل على شيك في الشهر التالي، فاتصل بممثل الكونغرس أو السيناتور.
 • يمكن العثور على معلومات حول الفوائد والموارد على https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ وسيتم تحديثها عند توفر المعلومات. رقم الهاتف هو 1-833-427-5634.
 • سيتم التصويت في ولاية أوهايو في المقام الأول عن طريق البريد فقط ؛ تم تمديد التاريخ حتى 28 أبريل 2020. اتصل بمجلس انتخابات مقاطعة كياهوغا على https://boe.cuyahogacounty.us/ ، أو اتصل على 216-443-8683 للحصول على اقتراع غائب.
 • طلب المحافظ ديوين من الجميع استكمال التعداد. من المهم لأن الأموال توزع على الولايات والمدن على أساس السكان.

(Bulgarian)

 1. В Охайо има 1137 потвърдени случая, 276 са приети в болница и 19 смъртни случая. Д-р Актън предупреди за голямо увеличение на броя на случаите, които ще видим през следващите седмици.
 2. Сенаторът Портман се присъедини към срещата, за да сподели информация за федералния законопроект за стимулиране. Стимулните чекове в различни суми ще бъдат изпращани на физически лица и семейства на база брутно коригиран доход от федералните данъци. Хората с ниски доходи, които не са подали данъци през миналата година, може все още отговарят на условията. Ако отговаряте на условията и не получите чек през следващия месец, свържете се с вашия представител в конгреса или сенатор.
 3. Информация за облагите и ресурсите можете да намерите в https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ и тя ще бъде актуализирана, когато информацията стане достъпна.  Телефонният номер е 1-833-427-5634.
 4. Гласуването в Охайо ще бъде предимно по пощата; датата е удължена до 28 април 2020 г. Свържете се със Съвета за избори на окръг Кайахога на https://boe.cuyahogacounty.us/ или се обадете на 216-443-8683, за да получите бюлетина за задочно гласуване.
 5. Губернаторът ДеУайн помоли всички да извършат преброяването. Важно е, защото средствата се разпределят по щати и градове въз основа на броя на населението

(Chinese)【Ohio州长新闻更新总结03/27】

 • 俄亥俄州有1137例确诊,276例住院,19例死亡。州卫生部长Acton博士警告,在未来几周内,确诊病例数量将大幅增长。
 • 参议员Portman参加了会议,并分享了联邦经济刺激法案的信息。根据联邦所得税中报告的总收入,个人和家庭将收到不同金额的支票。去年没有报税的低收入老年人仍有资格申请。如果你符合资格,但下个月没有得到支票,请联系当地选区的代表或参议员。
 • 有关州内疫情报道详情,请登录https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/。更多信息将陆续更新。联系电话:1-833-427-5634。
 • 俄亥俄州的投票选举将主要通过邮寄进行。投票日期已推迟至2020年4月28日。Cuyahoga选举委员会的联系方式:https://boe.CuyahogaCounty.us/,或拨打216-443-8683获得缺席选票。
 • 俄亥俄州长Dewine敦促大家完成人口普查。人口普查非常重要,因为联邦资金是根据人口数量对各州和各城市进行分配的。

(Italian)

Briefing del governatore

27 marzo 2020

Pandemia di covid-19

 • In Ohio, ci sono 1137 casi confermati; 276 ricoveri; 19 morti. Il Dr. Acton ha avvertito di un grande aumento del numero di casi che vedremo nelle prossime settimane.
 • Il senatore Portman si è unito alla riunione per condividere informazioni sulla legge federale sugli stimoli. Gli assegni di stimolo in quantità variabili saranno spediti a privati ​​e famiglie in base al reddito lordo corretto delle imposte sul reddito federali. Gli anziani a basso reddito che non hanno presentato tasse l’anno scorso potrebbero essere ancora ammissibili. Se sei idoneo e non ricevi un assegno il mese successivo, contatta il tuo rappresentante o senatore del Congresso.
 • Informazioni su vantaggi e risorse sono disponibili all’indirizzohttps://bit.ly/2WNwoLi e verranno aggiornate non appena le informazioni saranno disponibili. Il numero di telefono è 1-833-427-5634.
 • Votare in Ohio sarà principalmente solo per posta; la data è stata prorogata al 28 aprile 2020. Contatta il Consiglio elettorale della contea di Cuyahoga all’indirizzohttps://boe.cuyahogacounty.us/, oppure chiama 216-443-8683 per ottenere una votazione per assente.
 • Il governatore Dewine ha chiesto a tutti di completare il censimento. È importante perché i fondi sono distribuiti agli stati e alle città in base alla popolazione.

(Japanese)

 • オハイオ州ではコロナウイルスの1137名の感染、内276名の入院、19名の死亡を確認しています。Dr. Acton はここ1、2週間での感染者増加が予想されると発表しています
 • Portman上院議員が会議に参加し、今後の経済政策案について意見を交わしました。給付金は各家庭の収入によって額が変わり、全て郵送されます。収入の低いかつ、税の申告を昨年していない高齢者も給付金を受け取れます。もし、来月までに給付金が送られてこなかった場合は州も上院議員にお尋ねください。
 • その他の重要情報は以下のリンクをご確認ください。https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ また、このリンクは随時更新されます。電話番号: 1-833-427-5634
 • オハイオ州の投票は郵送のみになります。日時は2020年4月28日に変更になりました。カヤホガ郡の選挙については以下のリンクをご確認頂くか、以下の電話番号にお電話ください。https://boe.cuyahogacounty.us/ 216-443-8683
 • 州政府は市民に国勢調査の完了を促しています。

(Romanian)

Governor’s Briefing

March 27, 2020

COvid-19 Pandemic

 • În statul Ohio au fost confirmate 1,137 de cazuri de infectare, 276 spitalizări și 19 decese. Dr. Acton a avertizat ca numărul de cazuri pe care le vom vedea în săptămânile următoare va crește în continuare.
 • Senatorul Portman a fost prezent la ședința pentru a oferi mai multe informații despre masurile fiscale din programul federal de stimulare economica. Plățile pentru stimulare economica se vor acorda persoanelor și familiilor pe baza venitului brut ajustat din impozitul pe venit. În aceasta categorie se încadrează și persoanele în vârstă cu venituri mici care nu au depus încă impozitul pe venit pentru anul trecut. Dacă sunteți eligibili și nu primiți plata în luna următoare, contactați reprezentantul local al Congresului sau Senatorul statului OH.
 • Mai multe informații despre programul federal de stimulare economica pot fi găsite pe adresa https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ Informațiile sunt actualizate pe măsură ce acestea devin disponibile. Numărul de telefon este 1-833-427-5634.
 • Votarea în Ohio se va efectua doar prin poștă; data de votare a fost prelungită până la 28 aprilie, 2020. Contactați Cuyahoga County Board of Elections la https://boe.cuyahogacounty.us/ sau sunați la 216-443-8683 pentru a obține un buletin de vot.
 • Guvernatorul Dewine a cerut cetățenilor să completeze datele solicitate prin recesamant. Datele obținute sunt o sursa foarte importantă pentru distribuirea fondurilor alocate care se fac în funcție de populatie pe state și localitati.

(Russian)

Губернаторский брифинг

27 марта 2020 г.

Cvid-19 пандемия:

 • В штате Огайо 1137 подтвержденных случаев заболевания;  276 госпитализаций;  19 смертей.  Доктор Актон предупредила о значительном увеличении числа случаев, которые мы увидим в ближайшие недели.
 • Сенатор Портман присоединился к собранию, чтобы поделиться информацией о федеральном законопроекте о стимулировании экономики. Чеки стимулирования в разном количестве будут отправляться по почте отдельным лицам и семьям на основе общего скорректированного дохода по федеральным подоходным налогам.  Пожилые люди с низким доходом, которые не подавали налоги в прошлом году, могут по-прежнему иметь право на помощь/чеки стимулирования.  Если вы имеете право и не получите чек в следующем месяце, обратитесь к представителю конгресса или сенатору.
 • Информацию о преимуществах и ресурсах можно найти по адресу: https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/, и она будет обновляться по мере поступления информации.  Номер телефона 1-833-427-5634.
 • Голосование в Огайо будет проводиться в основном только по почте;  дата была продлена до 28 апреля 2020 года. Свяжитесь с Избирательной комиссией округа Куйахога по адресу: https://boe.cuyahogacounty.us/ или позвоните по номеру 216-443-8683, чтобы получить бюллетень для заочного голосования.
 • Губернатор Девин попросил всех пройти перепись.  Это важно, потому что средства распределяются между штатами и городами по количеству населения.

(Somali)

Warbixin Kooban ee Gudoomiyaha

27-Mar-2020

Covid-19 Faafida

 1. Ohio gudaheeda, waxaa jira 1137 kiis oo la xaqiijiyay; 276 isbitaal; 19 dhimasho ah. Dr. Acton wuxuu ka digay koror weyn oo ku yimaada tirada kiisaska aan arki doonno toddobaadyada soo socda.
 2. Senator Portman ayaa ku soo biiray kulanka si uu ula wadaago macluumaadka ku saabsan sharciga kicinta federaalka. Jeegaga Stimulus ee lacago kaladuwan ayaa loo diri doonaa shaqsiyaadka iyo qoysaska iyadoo lagu saleynayo daqliga guud ee la isku hagaajiyay ee canshuuraha dakhliga federaalka. Waayeellada dakhligoodu hooseeyo ee aan xareyn canshuurta sanadkii hore ayaa laga yaabaa inay wali uqalmaan. Haddii aad xaq u leedahay oo aadan helin jeeg bisha ku xigta, la xiriir wakiilkaaga golaha ama senetarka.
 3. Macluumaadka ku saabsan dheefaha iyo kheyraadka waxaa laga heli karaa: https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/waana la cusbooneysiin doonaa markii macluumaad la helo. Telefoon nambarku waa 1-833-427-5634.
 4. Ka codbixinta Ohio waxay ugu horreyn noqon doontaa boosta; taarikhda ayaa la kordhiyay ilaa Abril 28, 2020. La xiriir Guddiga Doorashada ee Degmada Cuyahoga at

https://boe.cuyahogacounty.us/, ama wac 216-443-8683 si aad u hesho qof maqan

 1. Guddoomiye Dewine wuxuu qof kasta ka codsaday inay tirakoobka dhammeeyaan. Waa muhiim sababta oo ah lacagaha waxaa loo qaybiyaa gobolada iyo magaalooyinka iyadoo lagu saleynayo tirada dadka.

By: Abdinoor Abdullahi

From: The Somali Bantu Community

(Spanish)

Resumen del gobernador

27 de marzo de 2020

Pandemia de COVID-19

 • En Ohio, hay 1137 casos confirmados; 276 hospitalizaciones; 19 muertes. El Dr. Acton advirtió sobre un gran aumento en el número de casos que veremos en las próximas semanas.
 • El senador Portman se unió a la reunión para compartir información sobre el proyecto de ley de estímulo federal. Los cheques de estímulo en cantidades variables se enviarán por correo a individuos y familias con base en el ingreso bruto ajustado de los impuestos federales sobre la renta. Las personas mayores de bajos ingresos que no presentaron impuestos el año pasado aún pueden ser elegibles. Si es elegible y no recibe un cheque en el próximo mes, comuníquese con su representante o senador del Congreso.
 • Puede encontrar información sobre beneficios y recursos en https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ y se actualizará a medida que la información esté disponible. El número de teléfono es 1-833-427-5634.
 • La votación en Ohio será principalmente por correo solamente; la fecha se extendió hasta el 28 de abril de 2020. Comuníquese con la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga en https://boe.cuyahogacounty.us/, o llame al 216-443-8683 para obtener una boleta en ausencia.
 • El gobernador Dewine les pidió a todos que completaran el censo. Es importante porque los fondos se distribuyen a los estados y ciudades en función de la población.

(Swahili)

 • Ohio, kuna kesi 1137 zilizothibitishwa; Hospitali 276; Vifo 19. Dk. Acton alionya juu ya ongezeko kubwa la idadi ya kesi tutakazoona katika wiki zijazo.
 • Seneta Portman alijiunga na mkutano huo kushiriki habari kuhusu muswada wa kichocheo cha serikali. Cheki za uhamasishaji kwa kiasi tofauti zitatumwa kwa watu binafsi na familia kulingana na mapato kamili ya kodi ya mapato ya shirikisho. Wazee wa kipato cha chini ambao hawakutoa ushuru mwaka jana bado wanaweza kustahiki. Ikiwa unastahiki na hautapata cheki katika mwezi ujao, wasiliana na mwakilishi wako au seneta.
 • Habari juu ya faida na rasilimali inaweza kupatikana katika https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ na itasasishwa habari inapopatikana. Nambari ya simu ni 1-833-427-5634.
 • Upigaji kura huko Ohio itakuwa kimsingi kwa barua tu; tarehe imepanuliwa hadi Aprili 28, 2020. Wasiliana na Bodi ya Uchaguzi ya Kaunti ya Cuyahoga hukohttps://boe.cuyahogacounty.us/, au piga simu ya 216-443-8683 kupata kura ya kutokuwepo.
 • Gavana Dewine aliuliza kila mtu kumaliza sensa. Ni muhimu kwa sababu fedha zinasambazwa kwa majimbo na miji kulingana na idadi ya watu.

(Turkish)

TAGS: #NOICA, @NOICAOhio, @TasoColumbus  @Northern Ohio Intercultural Association, #Turkish American Society of Ohio.

Vali Bilgilendirmesi

27 Mart 2020

Covid-19 Salgini

 • Ohio’da onaylanmış 1137 vaka var; 276 hastaneye yatış; 19 ölüm. Bakan Acton, önümüzdeki haftalarda göreceğimiz vaka sayısında büyük bir artış olacağıkonusunda uyardı.
 • Senatör Portman toplantıya federal teşvik tasarısı hakkında bilgi paylaşmak için katıldı. Federal gelir vergileri üzerindeki brüt gelire dayalı olarak bireylere ve ailelere değişen miktarlarda teşvik çekleri gönderilecektir. Geçen yıl vergi beyan etmeyen düşük gelirli yaşlılar da hak kazanmış olabilir. Hak kazanırsanız ve gelecek ay bir çek alamazsanız kongre temsilcinize veya senatörünüze başvurun.
 • Katkı ve destekler hakkında daha fazla bilgi https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/adresinde bulunabilir ve yeni bilgiler sunuldukça güncellenecektir. Telefon numarası 1-833-427-5634’tür.
 • Ohio’da oylama yalnızca posta yoluyla yapılacaktır; son tarih 28 Nisan 2020’ye uzatıldı. https://boe.cuyahogacounty.us/adresinden Cuyahoga İlçe Seçim Kurulu ile iletişime geçin veya devamsızlık oyu almak için 216-443-8683’ü arayın.
 • Vali Dewine herkesten nüfus sayımını tamamlamasını istedi. Bu önemlidir çünkü fonlar nüfusa göre eyaletlere ve şehirlere dağıtılır.

Ukrainian:

Брифінг губернатора

27 березня 2020 року

Пандемія COvid-19

 •  в Огайо є 1137 підтверджених випадків;  276 госпіталізацій;  19 смертей.  Доктор Актон попередив про велике збільшення кількості випадків, які ми побачимо в найближчі тижні.
 • Сенатор Портман приєднався до наради, щоб поділитися інформацією про федеральний законопроект про стимулювання.  Стимульні чеки в різних розмірах надсилатимуться фізичним особам та сім’ям на основі валового скоригованого доходу по федеральному податку на прибуток.  Люди з низьким рівнем доходу, які не подавали податки минулого року, все ще можуть мати право.  Якщо ви маєте право і не отримаєте чек у наступному місяці, зв’яжіться зі своїм представником конгресу чи сенатором.
 • Інформація про переваги та ресурси можна знайти на веб-сайті https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ та оновлюватиметься, коли інформація стане доступною.  Номер телефону 1-833-427-5634.
 • голосування в Огайо відбудеться в основному лише поштою;  дата продовжена до 28 квітня 2020 року. Зверніться до комітету виборів округу Cuyahoga за адресою https://boe.cuyahogacounty.us/ або зателефонуйте за номером 216-443-8683, щоб отримати заочне голосування.
 • Губернатор Девіне попросив усіх провести перепис.  Це важливо, оскільки кошти розподіляються по штатах та містах на основі населення.